• wersjakieszonkowa
 • sleeponthebeach
 • portretintymny
 • kiga
 • Malinowynalesnik
 • presidentalpaca
 • jaggal
 • JamesEvans
 • katastrofo
 • andzxa89
 • lanabanana
 • gosienia
 • trueloveortruepain
 • didlirnik
 • grayowl
 • bazant
 • osaki
 • znikajac
 • bazyliszek
 • ojtam
 • sidestory
 • wedrujacy
 • littledarling
 • betasowka
 • Zeuko
 • messyhead
 • sadeyes
 • primeval
 • mauak
 • badsamaritan
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

Reposted fromkicikitka kicikitka viabradypus bradypus
2730 bd20 500
Reposted fromZircon Zircon viaangusiasty angusiasty
2739 ddf0 500
Reposted fromZircon Zircon viabradypus bradypus
3703 2a4e
Reposted fromteijakool teijakool viabradypus bradypus
6909 edb3 500
Reposted frompiehus piehus viapffft pffft
1515 f720 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabradypus bradypus
7112 b278 500
4221 55bb 500
#corpolife
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viamarciix marciix
Czy można opowiedzieć ból głowy albo lęk, który zakleszcza serce tuż przed zaśnięciem, albo uczucie nieskończonej samotności, gdy patrzy się na księżyc?
— Olga Tokarczuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagonnabebetter gonnabebetter
Reposted fromshakeme shakeme viagonnabebetter gonnabebetter
3743 a99a 500
Reposted fromteijakool teijakool viaszarakoszula szarakoszula
6495 5357 500
Taki komplement, to ja rozumiem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagonnabebetter gonnabebetter
1477 51e4
Reposted fromEtnigos Etnigos viamarciix marciix
Reposted fromshakeme shakeme

February 13 2020

9049 c5c4
Reposted fromhay1989 hay1989 viaabl abl
5995 1c32
Reposted frommiischa miischa viapchamtensyf pchamtensyf
Wytrzymaj ból. Wyhoduj na nim kwiaty. Kwitnij delikatnie.
— Rupi Kaur
Reposted fromretro-girl retro-girl viapchamtensyf pchamtensyf
3636 958f
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viazembata zembata
8191 c533 500
Reposted fromxawery xawery viapchamtensyf pchamtensyf
6755 159a 500
Reposted fromnyaako nyaako viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl